Kto zmienił Boże przykazania?

Na początek porównajmy, które przykazania zostały zmienione. Poniżej zestawienie przykazań w wersji biblijnej oraz katechizmu Rzymskokatolickiego:

Biblijna wersja Dekalogu w/g Biblii Warszawskiej
2 Księga Mojżeszowa 20, 2-17 (Księga Wyjścia 20, 2-17)

 1. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
 2. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
 3. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
 4. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
 5. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
 6. Nie zabijaj.
 7. Nie cudzołóż.
 8. Nie kradnij.
 9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 10. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Wersja katechizmowa

“Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli”.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Już na pierwszy rzut oka widać poważne zmiany treści Dekalogu:

 1. Usunięte zostało całkowicie drugie przykazanie Dekalogu, zabraniające tworzenia i kultu wizerunków. Papiestwo, które dokonało tej poważnej zmiany, wprowadziło równocześnie do swych kościołów całe mnóstwo obrazów i posągów, oddając im, i ucząc wiernych oddawać im głęboką cześć.
 2. Usunięcie drugiego przykazania spowodowało też zmianę numeracji przykazań, i tak: trzecie przykazanie biblijnego Dekalogu w wersji katechizmowej występuje jako drugie, czwarte, jako trzecie itd.
 3. Aby jednak było Dziesięć Przykazań, Kościół Rzymskokatolicki dokonał rozdzielenia dziesiątego przykazania, na dwa osobne, co wprowadza dziwne zamieszanie do Dekalogu; jeżeli każde z przykazań Dekalogu nakazuje, bądź zakazuje jakiejś jednej sprawy, to IX i X przykazanie w wersji katechizmowej wspólnie dotyczą pożądania cudzej własności. Dziesiąte przykazanie nawet nie jest wyrażone zdaniem.
 4. Kościół Rzymskokatolicki dokonał też zmiany treści czwartego przykazania Bożego. Nakaz święcenia właściwego, siódmego dnia tygodnia – soboty – zamieniono na ogólny nakaz święcenia “dnia świętego” poprzez który rozumie się najpierw niedzielę, a następnie inne dni świąteczne roku kościelnego – które wyszczególnia i nakazuje zachowywać katechizm.

Papiestwo oficjalnie przyznaje się do zmiany Bożych Przykazań. Tymczasem Jezus wyraźnie nauczał w Ewangelii Mateusza 5, 17-20: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.  Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.  Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”

Dokonana zmiana Bożych Przykazań jest wielkim przestępstwem. Pismo Święte naucza, że kto narusza chociaż jedno przykazanie, jest przestępcą całego Prawa, kto zaś znieważa PRAWO BOŻE, ZNIEWAŻA SAMEGO BOGA (Jak 2,9.10).

Żaden katechizm nie zamieszcza przykazań Bożych w ich pierwotnym, biblijnym brzmieniu. Szkoda, że wiele ksiąg religijnych, które w pojęciu przeciętnego człowieka zawierają czystą prawdę Bożą, nie pozostaje w zgodzie z naukami Pisma Świętego.

Zobacz także: